polish youth

Deklaracja ideowa | Hymn młodych | Historia | Statut
DEKLARACJA IDEOWA PRZYJĘTA NA UROCZYSTYM ZJEŹDZIE Z OKAZJI OSIEMDZIESIĘCIOLECIA MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ


  1. Pan Bóg najwyższym dobrem, źródłem i celem życia, ostateczną sankcją moralną naszych czynów, treścią naszej wiary.

  2. Kościół Katolicki jeden, święty i apostolski, wychowawcą naszego Narodu, drogą do zbawienia. Zasługuje na szacunek i należne mu miejsce w Państwie.

  3. Naród Polski wspólnym dobrem każdego Polaka, wspólnotą wiary, dziejów, kultury, ziemi, mowy i obyczajów. Ma prawo do wolności, wielkości i dobrobytu, a od każdego z nas domaga się ofiarnej służby.

  4. Państwo Polskie suwerenną i niepodległą organizacją polityczną Narodu, niezbędną politycznie formą życia Narodu, konieczną dla odrębnego rozwoju sił rodzimych. Wymaga stałej naszej troski o jego samoistny rozwój.

  5. Rodzina podstawową wspólnotą wiary i krwi w życiu Narodu, ostoją tradycji i obyczajowości. Zasługuje na ochronę przed moralnymi zagrożeniami i domaga się wsparcia ze strony Państwa w swoim materialnym i duchowym rozwoju.

  6. Kultura duchową racją życia narodowego, dowodem na prymat ducha nad materią. Wymaga troski o jej wielkość, twórczość i wzniosłość.

  7. Ziemia naszym miejscem na świecie, ojcowizną, w której spoczywają krew i prochy naszych przodków. Zasługuje na cześć i ochronę przed obcym zawłaszczeniem.

  8. Oświata głównym narzędziem Narodu w ugruntowywaniu mądrości pokoleń i upowszechnianiu jej wśród polskiej młodzieży. Wymaga szczególnego wsparcia ze strony Państwa.

  9. Młodzież skarbem przyszłości Narodu, źródłem jego sił i gwarancją ciągłości pokoleń. Domaga się równych i godnych szans na rozwój, pracę i życie w dobrobycie, wymaga zaś ochrony od moralnego i obyczajowego zepsucia.

  10. Przyroda pięknem odzwierciedlającym Boży Ład na Ziemi. Zasługuje na poszanowanie jej praw i niepowtarzalnego, ojczystego wyrazu.


29 czerwca 2002 roku, Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.