polish youth

Deklaracja ideowa | Hymn młodych | Historia | Statut
I. NAZWA, TEREN, CEL I SPOSOBY DZIAŁALNOŚCI

§ 1

 1. Młodzież Wszechpolska, której skrót nazwy brzmi MW, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Młodzież Wszechpolska nawiązuje do tradycji organizacji o tej samej nazwie działającej w latach 1922-1945.

§ 2

 1. Młodzież Wszechpolska działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wśród Polaków zamieszkałych poza granicami kraju.
 2. Siedzibą władz naczelnych Młodzieży Wszechpolskiej jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.
 4. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i innych symboli na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 3

 1. Celem głównym Młodzieży Wszechpolskiej jest wychowanie członków w duchu wartości narodowych i katolickich oraz wykształcenie w nich pełni poczucia obowiązków patriotycznych tak, by na każdym stanowisku starali się być pożyteczni Ojczyźnie.
 2. Celami działalności Młodzieży Wszechpolskiej są również:
  • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wartości religijnych,
  • ochrona kultury i jej dóbr,
  • pielęgnowanie polskości,
  • promowanie idei samorządności i wspieranie inicjatyw lokalnych,
  • promowanie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
  • promowanie i ochrona zdrowia,
  • aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna młodzieży,
  • kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej,
  • aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
  • edukacja informatyczna społeczeństwa,
  • wspieranie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
  • działania mające na celu zwiększenie obronności kraju, umacnianie porządku publicznego, bezpieczeństwa i praworządności, a zwłaszcza walka z korupcją,
  • upowszechnianie rzetelnych informacji o procesach integracji europejskiej a w szczególności integracji Polski z Unią Europejską.

§ 4

Do swoich celów Młodzież Wszechpolska zmierza, w szczególności, poprzez:

 • organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp.,
 • teoretyczne badanie zagadnień dotyczących życia narodowego,
 • pracę kulturalno-oświatową wśród młodzieży,
 • kierowanie członków do pracy pod hasłem dobra narodowego we wszystkich dziedzinach,
 • działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • działalność naukową,
 • szkolenie członków i sympatyków w celu przygotowania ich do działalności publicznej,
 • reprezentowanie środowiska młodzieżowego wobec władz państwowych i samorządowych, a także instytucji, organizacji społecznych i innych środowisk,
 • podejmowanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi z kraju i zagranicy.

II. CZŁONKOWIE

§ 5

 1. Członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, może być tylko osoba akceptująca polskie wartości narodowe i katolickie.
 2. Członkiem Młodzieży Wszechpolskiej może być również obywatel innego kraju niż Rzeczpospolita Polska.

§ 6

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, kandydatów i wspierających.

§ 7

 1. Członkami kandydatami mogą zostać uczniowie, studenci oraz młodzież pracująca w wieku od lat 15 do 29. O przyjęciu na członka kandydata decyduje Prezes Okręgu. Wstępujący złożyć winni Prezesowi Okręgu deklarację. Treść deklaracji ustala Rada Naczelna. Listę przyjętych członków kandydatów Prezes Okręgu przesyła do zatwierdzenia przez Sąd Koleżeński.
 2. Członkami zwyczajnymi zostają członkowie kandydaci zatwierdzeni przez Sąd Koleżeński. Członkostwo zwyczajne wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia 30 - roku życia.
 3. Członek wspierający ma te same prawa i obowiązki co członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Sposób nabycia członkostwa wspierającego jest taki jak członkostwa zwyczajnego.

§ 8

 1. Na członku Młodzieży Wszechpolskiej ciąży:
  • obowiązek kierowania się chęcią pracy dla dobra Narodu, jako główna pobudka przy obejmowaniu wszelkich stanowisk w życiu organizacyjnym i postępowania na tych stanowiskach podług wskazań dobra narodowego,
  • obowiązek przestrzegania statutu oraz stosowania się do nakazów demokratycznie wybranych władz organizacji,
  • obowiązek pracy bądź wewnątrz Młodzieży Wszechpolskiej bądź na zewnątrz. Granice tego obowiązku określa członek w porozumieniu z Zarządem Okręgu i Prezesem Koła.
  • obowiązek solidarnego występowania na zewnątrz,
  • obowiązek stałego uczęszczania na zebrania Koła,
  • obowiązek płacenia składki,
  • obowiązek uczciwego i moralnego postępowania.
 2. Członek Młodzieży Wszechpolskiej ma prawo:
  • uczestniczyć bezpośrednio lub przez delegata na Zjeździe,
  • wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
  • brać udział w działalności organizacji.

§ 9

Wystąpienie dobrowolne członka z Młodzieży Wszechpolskiej powoduje utratę członkostwa od chwili zawiadomienia Prezesa Okręgu o wystąpieniu.

§ 10

Prezes Okręgu może zawiesić członka w prawach i obowiązkach za nie spełnianie statutowych lub moralnych obowiązków względem Młodzieży Wszechpolskiej. Sprawę zawieszenia każdorazowo rozpatruje Sąd Koleżeński.

§ 11

 1. Sąd Koleżeński orzec może wyłączenie z liczby członków za nie spełnianie statutowych lub moralnych obowiązków względem Młodzieży Wszechpolskiej. Uchwała o wyłączeniu podejmowana jest większością 2/3 głosów.
 2. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego członek może w ciągu 10 dni odwołać się do Rady Naczelnej.

III. WŁADZE

§ 12

 1. Władzami centralnymi Młodzieży Wszechpolskiej są: Zjazd, Rada Naczelna, Prezes, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz organizacji o ile przepisy tego statutu nie stanowią inaczej trwa dwa lata.

§ 13

 1. Najważniejszą władzą organizacji jest Zjazd.
 2. Prawo uczestniczenia w Zjeździe mają delegaci na Zjazd i Prezes.
 3. Delegaci wybierani są w proporcji jeden delegat na dziesięciu członków zwyczajnych Okręgu, a delegatów zatwierdza Sąd Koleżeński. Kadencja delegatów trwa rok.
 4. Zjazd Zwyczajny zwołuje Rada Naczelna raz na rok. Prezes organizuje Zjazd i ustala porządek dzienny obrad.
 5. Zjazd Nadzwyczajny zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek 2/3 członków Rady Naczelnej lub Głównej Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od chwili wpłynięcia wniosku.

§ 14

 1. Zjazd jest płaszczyzną ogólnych rozważań nad koncepcją rozwoju Młodzieży Wszechpolskiej. Do kompetencji Zjazdu należy:
  • przyjmowanie sprawozdania Prezesa,
  • decydowanie o sprawach statutu,
  • dokonywanie raz na dwa lata wyboru Prezesa i od dwudziestu do dwudziestu pięciu członków Rady Naczelnej,
  • wybór trzyosobowej Głównej Komisji Rewizyjnej.
  • wybór pięcioosobowego Sądu Koleżeńskiego,
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

§ 15

W skład Rady Naczelnej, centralnej, stałej władzy organizacji wchodzi Prezes i od dwudziestu do trzydziestu członków.

§ 16

 1. Prezes jest wybierany przez Zjazd. Dwaj Wiceprezesi Młodzieży Wszechpolskiej są wybierani przez Radę Naczelną na wniosek Prezesa.
 2. Rada Naczelna może na wniosek Prezesa dokooptować członków; ich ogólna liczba nie może przekroczyć trzydziestu. Uchwały dotyczące dokooptowania zapadają większością 2/3 głosów.
 3. Rada Naczelna może się rozwiązać przed upływem kadencji. Zjazd wybiera wtedy nową Radę Naczelną zgodnie z postanowieniem § 14.1 i 2, § 15, § 16 pkt. 1. W wypadku takim Zjazd zwołuje i przewodniczy mu przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

§ 17

Posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje i im przewodniczy Prezes, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W nadzwyczajnych sytuacjach Radę Naczelną zwołuje i przewodniczy Wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej na wniosek przynajmniej 1/2 członków Rady.

§ 18

 1. Rada Naczelna:
  • podejmuje decyzje dotyczące całokształtu działalności Młodzieży Wszechpolskiej,
  • tworzy program w oparciu o linię ideologiczną wytyczoną na Zjeździe,
  • odwołuje członków Sądu Koleżeńskiego i powołuje w ich miejsce nowych większością 2/3 głosów na wniosek Prezesa,
  • na wniosek Prezesa powołuje i odwołuje dwóch Wiceprezesów Młodzieży Wszechpolskiej, sekretarza, skarbnika oraz od dwóch do czterech członków Zarządu Głównego.
  • tworzy koncepcje pracy z młodzieżą,
  • prowadząc ogólną politykę finansową decyduje o majątku Młodzieży Wszechpolskiej,
  • na wniosek Prezesa większością trzech czwartych głosów zmienia statut Młodzieży Wszechpolskiej. Zmiany takie są automatycznie zatwierdzane przez najbliższy Zjazd o ile nie wniesie on sprzeciwu,
  • na wniosek Prezesa większością trzech czwartych głosów wyklucza z grona Rady Naczelnej. Uchwała taka jest automatycznie zatwierdzana przez najbliższy Zjazd o ile nie wniesie on sprzeciwu,
  • podejmuje uchwały o rozwiązaniu i powołaniu Okręgu,
  • rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego,
  • powołuje wydziały i komisje oraz określa zakresy ich działań.
 2. Uchwały Rady Naczelnej podejmowane są większością głosów. Nie dotyczy to uchwał określonych w 16.2 i 18.1. lit. c, g i h.

§ 19

 1. Prezes jest najwyższą władzą wykonawczą organizacji. W szczególności kompetencje Prezesa obejmują:
  • prowadzenie ogólnej polityki Młodzieży Wszechpolskiej,
  • reprezentację Młodzieży Wszechpolskiej w stosunkach zewnętrznych,
  • wizytowanie poszczególnych Okręgów,
  • wydawanie poleceń i wskazówek Prezesom Okręgów,
  • odbieranie od Prezesów Okręgów sprawozdań w terminie, który sam ustala,
  • zatwierdzanie uchwały Walnego Zjazdu Okręgu o rozwiązaniu Okręgu,
  • prawo zgłaszania Radzie Naczelnej kandydatów na dwóch Wiceprezesów Młodzieży Wszechpolskiej, skarbnika i sekretarza Zarządu Głównego, wybieranych spośród członków Rady Naczelnej,
  • w sprawach nie cierpiących zwłoki wydawanie wiążących zaleceń,
  • powoływanie i odwoływanie pełnomocników w Okręgu.
 2. Prezes ma prawo veta wobec uchwały Rady Naczelnej. Jeżeli Rada Naczelna podejmuje powtórnie większością 2/3 głosów uchwałę, co do której prezes skorzystał z prawa veta, uchwała taka jest ważna. Nie dotyczy to jednak uchwały Rady Naczelnej o samorozwiązaniu, określonej w § 16.3

§ 20

Prezes ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności organizacji i koordynuje działalność wszystkich jej ciał statutowych.

§ 21

 1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym organizacji. W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes, dwaj Wiceprezesi Młodzieży Wszechpolskiej, sekretarz, skarbnik i od dwóch do czterech członków.
 2. Członkowie Zarządu są wybierani przez Radę Naczelną na wniosek Prezesa.

§ 22

Zarząd Główny:

 • wykonuje uchwały Rady Naczelnej,
 • podejmuje decyzje w sprawach bieżących zagadnień społeczno-politycznych,
 • zatwierdza wybory władz Okręgu,
 • rozpatruje spory pomiędzy członkami Rady Naczelnej,
 • powołuje i odwołuje redaktorów naczelnych pism Młodzieży Wszechpolskiej,
 • zawiesza w czynnościach Prezesa Okręgu i Zarząd Okręgu i zwołuje w takich wypadkach Walny Zjazd Okręgu,

§ 23

 1. Zarząd Główny zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są większością głosów.

§ 24

Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybieranych przez Zjazd.

§ 25

 1. Sąd Koleżeński:
  • rozstrzyga wszystkie zatargi pomiędzy członkami Młodzieży Wszechpolskiej,
  • w przypadku nagminnego nie spełniania statutowych obowiązków lub naruszania zasad moralnych, na wniosek Prezesa lub 1/3 składu Rady Naczelnej, może zawiesić w prawach lub wykluczyć członka z Rady Naczelnej lub Zarządu Głównego,
  • sprawuje kontrolę nad przyjmowaniem nowych członków zgodnie z postanowieniami § 7.1 i 2.
  • może orzec wyłączenie z liczby członków Młodzieży Wszechpolskiej zgodnie z postanowieniami § 10 i § 11.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, który ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Rady Naczelnej i Zarządu Głównego.

§ 26

Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Zjazd.

§ 27

 1. W ciągu 14 dni od swego wyboru Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Rady Naczelnej i Zarządu Głównego.
 3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności organizacji ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Zjazdu,
  • występowanie z innymi wnioskami i postulatami pod adresem władz organizacji.

§ 28

 1. Prezesi honorowi są wybierani przez Zjazd większością bezwzględną. Jednocześnie może być tylko dwóch Prezesów Honorowych.
 2. Prezesi Honorowi są członkami Rady Naczelnej z pełnym prawem głosu do 29 roku życia. Po 29 roku życia mają prawo udziału w pracach Rady Naczelnej.

§ 29

Prezesi Honorowi mają prawo uczestniczyć w obradach wszystkich organów statutowych Młodzieży Wszechpolskiej.

§ 30

 1. O ile przepisy tego statutu nie stanowią inaczej we wszystkich ciałach kolegialnych będących organami Młodzieży Wszechpolskiej, do ważności podjęcia uchwały potrzebna jest zwykła większość głosów, przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Sposób przeprowadzenia głosowania określa każdorazowo głosujące gremium. Przepis ten nie dotyczy sposobu przeprowadzenia głosowania określonego w 14.2.

IV. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 31

 1. Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej tworzą w terenie Okręgi, które rządzą się własnym regulaminem, uchwalonym na Walnym Zjeździe Okręgu, a zatwierdzonym przez Prezesa.
 2. Do przygotowania Okręgu Prezes może upoważnić pełnomocnika, którego pełnomocnictwo jest ważne przez 5 miesięcy od daty wystawienia. Zadaniem pełnomocnika jest przygotować Walny Zjazd Okręgu. Pełnomocnika może odwołać Prezes lub Zarząd Główny.
 3. Granice Okręgów ustala Rada Naczelna. W Polsce, jeżeli Rada Naczelna nie podejmie innej decyzji, za granicę Okręgu uważa się granicę województwa, w którym ten Okręg ma swoją siedzibę.
 4. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej członkowie Młodzieży Wszechpolskiej mogą tworzyć Okręgi. Granice Okręgu stanowią granice państwa, na terenie którego tworzony jest Okręg.

§ 32

Pełnomocnik organizujący Okręg, aby uzyskać jego status musi spełnić następujące warunki:

 • mieć przynajmniej dziesięciu członków,
 • przyjąć niniejszy statut,
 • uzyskać zatwierdzenie Rady Naczelnej

§ 33

Władze Okręgu stanowią: Walny Zjazd Okręgu, Prezes Okręgu, Zarząd Okręgu i Komisja Rewizyjna. Kadencja władz Okręgu trwa rok.

§ 34

 1. Prezes Okręgu wybierany przez Walny Zjazd musi być zatwierdzony przez Zarząd Główny i odpowiada za swą działalność przed prezesem i Walnym Zjazdem Okręgu. Nie zatwierdzenie Prezesa Okręgu przez Zarząd Główny powoduje konieczność powtórzenia wyborów. Ponowny Walny Zjazd Okręgu organizuje pełnomocnik, powołany przez Prezesa zgodnie z § 31.2.
 2. Prezes Okręgu kieruje życiem Okręgu, natomiast w sprawach ogólno organizacyjnych obowiązany jest ściśle wykonywać polecenia Prezesa.

§ 35

 1. Zarząd Okręgu współuczestniczy z Prezesem Okręgu w podejmowaniu decyzji o sprawach związanych z działalnością Okręgu.
 2. W skład Zarządu Okręgu wchodzi dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz od jednego do sześciu członków.

§ 36

 1. Walny Zjazd Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu co najmniej raz do roku.
 2. Zarząd Okręgu zobowiązany jest zwołać Walny Zjazd Okręgu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ponad połowy członków Okręgu.
 3. Do kompetencji Walnego Zjazdu Okręgu należy:
  • określenie głównych kierunków pracy Okręgu,
  • wybór Zarządu Okręgu i Prezesa Okręgu,
  • wybór trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Okręgu,
  • wybór delegatów na Zjazd.

§ 37

 1. W ciągu 14 dni od swego wyboru Komisja Rewizyjna Okręgu wybiera swego przewodniczącego.
 2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Okręgu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Okręgu.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Okręgu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
  • występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zjazdu Okręgu,
  • występowania z innymi wnioskami i postulatami pod adresem władz Okręgu.

§ 38

Rozwiązanie Okręgu następuje na mocy uchwały Walnego Zjazdu Okręgu powziętej większością 2/3 głosów i zatwierdzona przez Prezesa, uchwały Zarządu Głównego, wymagającej zatwierdzenia przez Radę Naczelną lub uchwały Rady Naczelnej.

§ 39

 1. Podstawową jednostką struktury terenowej Młodzieży Wszechpolskiej jest Koło.
 2. Koła tworzy, rozwiązuje i nadzoruje ich działalność Prezes Okręgu.
 3. Do przygotowania Koła Prezes Okręgu może upoważnić pełnomocnika, którego pełnomocnictwo jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia. Zadaniem pełnomocnika jest przygotować Walne Zebranie Koła. Pełnomocnika może odwołać Prezes lub Zarząd Okręgu.
 4. Koła mogą być tworzone również poza granicami Kraju

§ 40

 1. Władze Koła stanowi Prezes Koła.
 2. Kadencja Prezesa Koła trwa rok.
 3. Prezes Koła wybierany jest na Walnym Zebraniu Koła. Prezes Koła zatwierdzany jest przez Prezesa Okręgu. W razie odmowy zatwierdzenia Prezes Okręgu powołuje pełnomocnika, który w ciągu jednego miesiąca zwołuje Walne Zebranie Koła w celu wybrania nowego Prezesa Koła.

§ 41

Prezes Koła może powołać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Koła.

§ 42

Do kompetencji Prezesa Koła należy:

 • wykonywanie uchwał władz nadrzędnych,
 • reprezentowanie koła na terenie jego działania
 • kierowanie pracami koła.

§ 43

W poszczególnych środowiskach młodzieżowych Koło powołuje sekcje.

 1. Sekcje uczelniane działają na bazie przepisów poszczególnych uczelni.
 2. Sekcje w szkołach średnich działają na bazie przepisów poszczególnych szkół.
 3. Sekcje wchodzą w skład Koła.

V. MAJĄTEK ORGANIZACJI

§ 44

 1. Majątek Młodzieży Wszechpolskiej stanowią:
  • składki członkowskie
  • darowizny, zapisy i dotacje,
  • dochody z majątku organizacji
  • wpływy z działalności gospodarczej i wydawniczej prowadzonej przez Młodzież Wszechpolską zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  • inne wpływy.
 2. Majątek Młodzieży Wszechpolskiej służy do realizacji celów statutowych. Nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 3. Do ważności pism, dokumentów i zobowiązań Młodzieży Wszechpolskiej wymagany jest podpis prezesa oraz wiceprezesa lub sekretarza lub skarbnika, albo wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, występujących łącznie.

§ 45

W sposób określony w § 44.3 można upoważnić członka Rady Naczelnej do reprezentowania Stowarzyszenia przed sądem i innymi instytucjami.

VI. ROZWIĄZANIE ORGANIZACJI

§ 46

 1. Decyzję o rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności organizacji podejmuje Zjazd Nadzwyczajny większością 2/3 głosów na wniosek Rady Naczelnej.
 2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, Zjazd Nadzwyczajny określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

Sekretariat Młodzieży Wszechpolskiej